Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

midnightlady
6147 d0aa
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viamikmikmik mikmikmik
midnightlady
midnightlady
2542 ab25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikmikmik mikmikmik

April 05 2017

midnightlady
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.

May 23 2015

midnightlady
midnightlady

February 14 2015

midnightlady
happy fucking valentines

February 13 2015

midnightlady

Nie warto było z losem się droczyć,
Kłamały usta, kłamały oczy.
Nie warto było ufać na nowo
Powrotom twoim i twoich słowom.

February 12 2015

midnightlady
2344 11ad
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamefir mefir
midnightlady
7369 566b 500

February 01 2015

midnightlady
Play fullscreen
I'm sorry that I couldn't get to you..........................
Reposted bydzi dzi

January 29 2015

midnightlady
1522 d725 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaaaabeecee aaabeecee
midnightlady
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viamefir mefir
midnightlady
Ostatnio całkiem jakbym martwa była. Chodzę, robię, a w środku pusto... Zima ciągnie się boleśnie. Jakbym miała nie doczekać lata...
— Jelena Czyżowa, Czas kobiet
Reposted frombeltane beltane viamefir mefir
4849 0553 500
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
midnightlady

Przez chwilę widzę Twoje oczy jak gwiazdy, i to przemija - jestem sam jak każdy

— Bisz
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamefir mefir
midnightlady
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viamefir mefir
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
midnightlady
2379 e09b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
midnightlady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl